Xuất Ê-díp-tô 8:30-35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
30
Môi-se bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn, và cầu nguyện Đức Giê-hô-va;
31
Ngài làm y như lời Môi-se, ruồi mòng lìa xa Pha-ra-ôn, quần thần, và dân sự người, không còn lại một con nào.
32
Nhưng lần nầy, Pha-ra-ôn lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi.