Xuất Ê-díp-tô 8:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ.