Xuất Ê-díp-tô 8:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ nầy tất sẽ có.