Xuất Ê-díp-tô 8:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.