Xuất Ê-díp-tô 7:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô.