Xuất Ê-díp-tô 6:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta cũng có nghe lời than thở của dân Y-sơ-ra-ên bị người Ê-díp-tô bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta.