Xuất Ê-díp-tô 6:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi.