Xuất Ê-díp-tô 5:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Lạy Chúa! sao Chúa đã làm hại cho dân sự nầy? Chúa sai tôi đến mà chi?