Xuất Ê-díp-tô 40:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người thắp đèn trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se.