Xuất Ê-díp-tô 40:1-8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
2
Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm.
3
Hãy để trong đó cái hòm bảng chứng, rồi lấy màn phủ lại.
4
Cũng hãy đem bàn đến, chưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn;
5
cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng xông hương trước hòm bảng chứng, rồi xủ tấm màn nơi cửa đền tạm.
6
Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm;
7
và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ; rồi đổ nước vào;
8
lại chừa hành lang chung quanh và xủ tấm màn nơi cửa hành lang.