Xuất Ê-díp-tô 4:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên.