Xuất Ê-díp-tô 4:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng nam ta,