Xuất Ê-díp-tô 4:17 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi hãy cầm lấy gậy nầy nơi tay, để dùng làm các dấu lạ.