Xuất Ê-díp-tô 39:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ cũng chế áo lá mặc trong bằng vải gai mịn, dệt thường, cho A-rôn cùng các con trai người;