Xuất Ê-díp-tô 38:1-7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si-tim, hình vuông, bề dài năm thước, bề ngang năm thước và bề cao ba thước.
2
Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra, bọc đồng.
3
Rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng: chảo nhỏ, vá, ảng, nỉa, và bình hương.
4
Lại làm một tấm rá bằng lưới đồng để dưới thành bàn thờ, từ chân lên đến ngang giữa,
5
và đúc cái khoen cho bốn góc rá lưới đồng, đặng xỏ đòn khiêng.
6
Đoạn, chuốt đòn khiêng bằng cây si-tim, và bọc đồng;
7
xỏ đòn vào khoen nơi hai bên bàn thờ, đặng khiêng bàn đi. Người đóng bàn thờ bằng ván, trống bộng.