Xuất Ê-díp-tô 37:10-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
10
Người cũng đóng một cái bàn bằng cây si-tim; bề dài hai thước, bề ngang một thước, bề cao một thước rưỡi;
11
bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền chung quanh.
12
Lại cùng lên be cho tứ vi bàn cao chừng bốn ngón tay, và chạy cho be một đường viền vàng.
13
Người đúc bốn cái khoen vàng tra vào bốn góc, tại nơi chân bàn.
14
Các khoen ở gần nơi be để xỏ đòn vào, đặng khiêng bàn;
15
người chuốt đòn bằng cây si-tim, bọc vàng, đặng khiêng bàn.
16
Lại cũng lấy vàng ròng mà làm các đồ dùng bày trên bàn: dĩa, chén, ly, và chậu, để dùng làm lễ quán.