Xuất Ê-díp-tô 35:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong vòng các ngươi mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn;