Xuất Ê-díp-tô 33:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật; nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi dọc đường chăng.