Xuất Ê-díp-tô 33:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ.