Xuất Ê-díp-tô 32:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Ta đã xem thấy dân nầy, kìa là một dân cứng cổ.