Xuất Ê-díp-tô 32:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va hành phạt dân sự là vậy, vì dân sự là gốc phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra.