Xuất Ê-díp-tô 32:32 - Bản dịch Truyền thống
nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.