Xuất Ê-díp-tô 32:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mịnh, bể ra nơi chân núi;