Xuất Ê-díp-tô 32:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận; nhưng ta nghe tiếng kẻ hát.