Xuất Ê-díp-tô 31:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na -i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, với ngón tay Đức Chúa Trời viết ra.