Xuất Ê-díp-tô 30:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bảng chứng đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi.