Xuất Ê-díp-tô 30:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy chuốt đòn khiêng bằng cây si-tim, bọc vàng.