Xuất Ê-díp-tô 30:30 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi cũng hãy xức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh, để làm chức tế lễ trước mặt ta.