Xuất Ê-díp-tô 30:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào.