Xuất Ê-díp-tô 30:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng: