Xuất Ê-díp-tô 3:5 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy, Hãy cổi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh.