Xuất Ê-díp-tô 3:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi.