Xuất Ê-díp-tô 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn.