Xuất Ê-díp-tô 29:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cùng lấy dầu xức đổ trên đầu và xức cho người.