Xuất Ê-díp-tô 29:5-6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
5
Kế đó, lấy bộ áo mặc cho A-rôn, tức là áo lá mặc trong, áo dài của ê-phót, ê-phót, và bảng đeo ngực, rồi lấy đai của ê-phót thắt lưng cho người;
6
đoạn đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ,