Xuất Ê-díp-tô 29:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ.