Xuất Ê-díp-tô 29:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đây là điều ngươi sẽ làm đặng biệt riêng A-rôn và con trai người riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta.