Xuất Ê-díp-tô 28:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi cũng hãy chế cho các con trai A-rôn áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức.