Xuất Ê-díp-tô 28:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi hãy chế một cái áo lá mặc trong bằng vải gai mịn, một cái mũ bằng vải gai mịn và một cái đai thêu.