Xuất Ê-díp-tô 25:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy làm điều đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi.