Xuất Ê-díp-tô 25:8-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
8
Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ.
9
Hãy làm điều đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi.