Xuất Ê-díp-tô 25:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.