Xuất Ê-díp-tô 25:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta.