Xuất Ê-díp-tô 25:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa, chén, chậu, và ly đặng dùng làm lễ quán.