Xuất Ê-díp-tô 25:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia.