Xuất Ê-díp-tô 25:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.