Xuất Ê-díp-tô 25:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra.