Xuất Ê-díp-tô 25:1-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
2
Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho.
3
Nầy là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc, và đồng;
4
chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ,
5
da cá nược, cây si-tim,
6
dầu thắp, hương liệu đặng làm dầu xức và hương,
7
bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực.
8
Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ.
9
Hãy làm điều đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi.