Xuất Ê-díp-tô 24:9 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên đều lên núi,