Xuất Ê-díp-tô 24:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.